Efesiers 4 vers 16: Elkeen van julle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde.


Wie is ons?

Eugene Pretorius (Voorsitter)
Ds MG van Rooyen (Voorsitter Kerkraad)
Niekie Oosthuizen (Skriba)
Johann Postma
Hennie Bakes (Leier diaken)
Wat doen ons?

Ons bestuur inkomstes, uitgawes en algemene administrasie van die gemeente asook die opstel van en beheer oor die jaarlikse begroting.
DANKOFFER
Die dienswerker sal u besoek. Hy/sy sal 'n dankofferkoevert aan u verskaf wat u dan by die erediens in die dankoffersakkie ingooi. U kan ook u dankoffer elektronies of met u selfoon d m v SnapScan inbetaal by: NG Kerk Kraggakamma
ABSA 1400590091
Tjek Rekening Tak 511 917
Verw: Anoniem/Jou naam Dankoffer
www.getsnapscan.com
Verw: Anomiem /Jou naam Dankoffer
Hoe kan jy by ons inskakel?

Kontak gerus vir
Eugene Pretorius
041 360 2374 of 083 651 8732


NG KRAGGAKAMMA - SNAPSCAN

KERK FINANSIES 2021 POWERPOINT     &     KERK FINANSIES 2021

Die Administrasie-kommissie:

Die administrasie-kommissie is die arm van die kerkraad wat saam met die skriba die adminstratiewe en finansiële sake van die gemeente bestuur en gereeld aan die kerkraad verslag doen oor die stand van veral die finansies van die gemeente. Saam met die skriba stel die kommissie die begroting vir 'n bepaalde jaar op, sien om na inkomstes en bestedings en voorsien die nodige fondse aan die verskillende diensterreine wat vir finansies begroot het, onder andere diens van barmhartigheid, getuienisaksie, jeugbediening, musiekbediening, media en skakeling en eiendomme.

Die administrasie-kommissie word saamgestel uit die geledere van die kerkraad: die leraars en kundige lidmate uit die gemeente. Dit staan enige lidmaat vry om by die kommissie in te skakel en sy/haar kundigheid so tot beskikking van die gemeente en die uitbreiding van die Koninkryk te stel. Lidmate is meer as  welkom.


Die Administrasie-kommissie mik na die volgende:

Om elke lidmaat te inspireer om ook vir hul maandelikse kerklike dankoffers, tiendemaandoffer, kollektes en bydraes tot die onderskeie kerklike aksies waarlik te begroot, en so te begroot, dat die werk van die Here volspoed kan voortgaan. Vra vir uself die vraag af: Wanneer het ek laas vir die Here 'n verhoging gegee? Werk Hy nog met dieselfde "salarissie" wat ek Hom vyf jaar gelede gegee het?

Dat die gemeente die kerkraad, in sy pogings om al die finansiële verpligtinge na te kom, ten volle sal ondersteun. Kom werk saam sonder weeklag en murmerering! As die Here Sy hand na jou beursie uitsteek, wees gewillig om uit te haal en te gee, ja tot dit seermaak. So dra ons almal by tot die inbring van die oes vir Christus!

Hoe dien ons die gemeente?
Oorkoepelend verantwoordelik vir bestuur van inkomste en uitgawes en algemene administrasie deur:
* Opstel, aanbied en beheer van begroting.
* Oorsig en behandeling van die maandelikse finansiele verslae.
* Aanbied van ouditeursverslae.
* Aanbevelings vir addisionele fondsinsamelingsprojekte om inkomste te verhoog of tekorte aan te vul.
* Stel huur tariewe vas.
* Keur aansoekers vir die huur van gemeentefasiliteite.

Hantering van personeel aangeleenthede:
* Alle verlofaangeleenthede van personeel.
* Plaas advertensies t.o.v. vakature amptenare.
* Aanbevelings t.o.v. salarisverhogings.
* Finaliseer dienskontrakte in samewerking met diensverhoudinge.
* Magtig die uitgawes vir opleiding en bywonings van kursusse en seminare.
* Hanteer alle sake met 'n finansiele implikasie.

Stel jy God eerste... ook in jou finansies?

Moet ek my tiende steeds gee as ek self deur 'n finansiële krisis gaan? Moet ek 'n gedeelte van my tiende aan vriende in nood, eerder as aan die kerk gee? Moet ek my tiende van my netto inkomste en/of van die bruto inkomste af bereken?
In Lukas 21:1-3 vind ons 'n beginsel wat dalk al hierdie vrae hierbo kan beantwoord:
In die tempel waar Jesus en sy dissipels sit, brom die mense onderlangs vir mekaar. Van hulle het gekom om te aanbid. Ander om offers aan God te bring. Nog ander om 'n gedeelte van hulle inkomste na die offergawekis in die tempel te bring. Die rykes met hulle weelderige klere haal hul geldsakke vol bravade uit om die groot, silwer muntstukke in die kis te gooi. Hulle vertoef ekstra lank by die offergawekis in die hoop dat die mense rondom hulle dit sal raaksien en dink dat hulle selfs meer geld ingooi as wat hulle in werklikheid ingegooi het.
Daar is 'n geskuifel agter in die temple. Dit is 'n ouerige vroutjie wat met moeite, maar doelgerig in die rigting van die offergawekis stap. Te mete aan haar kleredrag het sy duidelik nie baie geld nie. 'n Oomblik lank wonder jy hoekom sy nie eerder haar geldjies gebruik om na haarself en haar gesin om te sien nie. Sy is immers 'n weduwee. Langs die offergawekis gaan die vroutjie staan. Versigtig haal sy haar laaste twee klein muntstukkies uit haar sak om dit in die kis te gooi voordat sy weer wegstap.
Op meeste van die ryk mense se gesigte is daar 'n frons as hulle na die ou vroutjie kyk. Op Jesus se gesig is daar 'n glimlag. Hierdie vroutjie het verstaan dat God meer na ons gesindheid kyk as na die bedrag wanneer ons gee. Luister na Jesus se woorde wanneer Hy na sy dissipels draai: "Dit verseker Ek julle: Hierdie arm weduwee het meer ingegooi as al die ander. Hulle het almal iets uit hulle oorvloed in die offergawekis gegooi, maar sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het om van te lewe" (Lukas 21 vers 3).

Waarom gee jy jou tiende? Waarom help jy die armes in jou omgewing? Is dit om jou gewete te sus? Of dalk in die hoop dat iemand anders jou sal raaksien en jou daarvoor sal prys? Luister weer na die woorde in 2 Korintiërs 9 vers 7 "Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief."

Die arm weduwee het haar laaste twee klein muntstukke in die offergawekis gegooi - nie om enigiemand te beïndruk nie, maar om aan God te wys dat sy Hom vertrou om vir haar te voorsien. Sy het verstaan dat alles wat sy besit 'n genadegawe uit God se hand is.

Dit gaan dus nie oor die bedrag wat jy gee nie, maar oor die gesindheid waarmee jy gee.

Gebed Vader God, baie dankie vir alles wat U aan my toevertrou het. Help my om nie so aan my aardse besittings vas te klou dat ek vergeet dat dit eintlik aan U behoort nie. Help my om my geldsake met wysheid te bestuur met die wete dat ek 'n rentmeester is van wat U in my hand geplaas het. Ek bid dit in die Naam van Jesus Christus. Amen.
[Deur: Benescke Janse van Rensburg www.versndag.co.za]

† Na Bo †
© 2009-2023 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.