Wie is ons?

Eugene Pretorius
Johan Coetzee
Rian Viljoen
Wat doen ons?

Die diensterrein Diensverhoudinge bestuur alle diensverhoudinge tussen die werkgewer, in hierdie geval die Kerkraad, en al sy werknemers.
Hoe dien ons die gemeente?

Hou toesig oor en bevorder die toepassing van billike arbeidspraktyke.
Hou toesig oor die doeltreffendheid van alle werksprosesse en infrastrukture.
Bevorder goeie arbeidsverhoudings en aangename werksomstandighede.
Verseker die nakom van die kerkordelike bepalings en opstel van pre-advieslyste.
Streef ook daarna om op Christelike wyse probleme en geskille te besleg.
Indeling van Wyke

ADMINISTRASIE EN DIENSVERHOUDINGE BEKENDSTELLING POWERPOINT

Wil jy graag jou kennis en talent beskikbaar stel om die gemeente te dien?
Skakel asseblief die Kerkkantoor 041 360 1484


Daan Venter, Anita, Esterhuizen, Niekie Oosthuizen, MG van Rooyen,
Kidwell Silingela, Gloria Danster, Deon Els, Bethwell Silingela.


† Na Bo †
© 2009-2023 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.