50 Minute van 50 jaar se genade

KRAGGAKAMMA GESKIEDENIS POWERPOINT

Die naam "Kraggakamma" beteken baie water of sterk water.

L F Maingard verklaar dit soos volg: "//Kraga//Kamma//Karra (stones in water or in a river) with the second syllable carrying the tone and pronounce //kra in rapid speech + Xa (full of) with X pronounced as the g in Afrikaans + //Kamma (water, and ten river)."
Die gemeente het besluit op die naam Kraggakamma. Hierdie naam se spore lê baie ver terug in ons land se geskiedenis. Oorspronklik het dit die hele streek tussen Swartkops- en die Vanstadensrivier aangedui.

Gedurende 1973 is ons gemeente gestig, die 23ste Nederduitse Gereformeerde Kerk in Port Elizabeth, afgestig van die NG Kerke Nooitgedacht en Newtonpark. Die kerkrade van Nooitgedacht en Newtonpark het die Ring van Port Elizabeth versoek om 'n nuwe gemeente te stig.

Die totstandkoming van snelweë in die betrokke area het dit al moeiliker gemaak om 'n gevoel van gemeente-eenheid en 'n samehorigheid te kry. Die afgelope jare het die gebied 'n aansienlik toename in die getal van lidmate beleef en die behoefte om 'n eie gemeente te stig het al hoe belangriker geraak. Daar is 'n aansienlike toename in die getal van lidmate van die NG Kerk wat hulle in die woongebied Framesby, Sunridgepark en Fernglen kom vestig het. Hierdie gebiede is 'n verdere saambindende faktor. 'n Groot persentasie van die hoërskoolleerlinge woon die Hoërskool Framesby by, terwyl laerskoolleerlinge meerendeels na Sunridge Primêre Skool gaan.
Sedert die eerste Sondag na afstigting is ons eredienste, kategese en bidure in die saal van Sunridge Primêre Skool gehou. Die saal was feitlik elke Sondagoggend stampvol. 'n Klein orreltjie is aangekoop waarop die gemeente begelei is. Enkele kere wanneer die saal nie beskikbaar was nie, is dienste in die saal van die Hoërskool Framesby gehou.
Die Kerkraad van Newtonpark het onderneem om die pastorie in Lilylaan 32, Sunridgepark, die kerkperseel en 'n uitbreidingsfonds van R20,000 aan die nuwe gemeente te skenk. Die kerkraad van P E Nooitgedacht het onderneem om R6,000 te skenk.

Wat eers net 'n gedagte - 'n droom - was, het later op papier begin gestalte kry, gevolg deur 'n volwaardige skaalmodel (foto langsaan) en uiteindelik 'n geboude kerkkompleks!


Dit was moeilik om ons kerkperseel te bekom, maar die Hand van ons Vader het vir ons die pad oopgemaak. Grond wat destyds op die munisipale kaarte gesoneer was vir "inrigtings" was nie te koop nie. Die munisipaliteit het later grond beskikbaar gestel wat verkoop kon word. Nagenoeg 6,000m2 is toe op die hoek waar Broadwaylaan en Gazanialaan aangelê sou word, uitgemeet. Die grond is teen 'n nominale bedrag van R2,400 aan die kerkraad van Newtonpark verkoop wat dit toe weer aan Kraggakamma geskenk het. So het die gemeente tussen vele onbeboude erwe, tussen graspolle, inheemse plante en bome 'n geestelike huis vir die woonbuurt geword. Dit is 'n mooi perseel - rustig geleë aan die kant van die Baakensriviervallei, weg van die besige stadsverkeer en tog maklik bereikbaar en so sentraal moontlik vir ons gemeente.


Ons tuin is 'n stukkie kultuur. Prof A C Barnard van die Teologiese Fakulteit aan die Universiteit van Pretoria was per geleentheid op besoek aan Port Elizabeth. Kerkargitektuur is deel van sy vakgebied. Hy wou graag ons nuwe kerk en gebouekompleks sien. Die kerktuin het hom baie beïndruk, want hierdie uitsonderlike tuin bestaan uit slegs inheemse bome, plante en struike. Meer as 300 van hulle, 80 verskillende soorte. Vir die kenner en ook die liefhebber van ons inheemse plantegroei - en met watter rykdom en verskeidenheid het God in Sy genade nie die Oos-Kaap mee bedeel nie - is dit seker al genoeg om opgewonde oor te raak. Botanici het ook al die mening uitgespreek dat, namate die jare aanloop en die bome groter word, hierdie tuin nog een van die toeriste-aantreklikhede van Port Elizabeth gaan word. Die Voortrekkers het onderneem om elke jaar 'n aantal naambordjies te maak om ten einde mense te help om die bome se name te leer ken.Op 19 September 1975 is die hoeksteen gelê - na sang, skriflesing en 'n kort boodskap deur Ds Jan Viljoen.Om 19:00 op 20 September 1975 na skriflesing en gebed het die argitek, meneer J Simonis, 'n sleutel aan mevrou Judy Viljoen oorhandig waarna sy die kerkdeur oopgesluit het. Op Sondag, 21 September 1975 word die Doop vir die eerste keer in die nuwe Kerksentrum bedien. Die dopelinge was Sybrand Abraham Baard, Anthonie Christoffel Lombaard, Chanel Steyl en Benjamin Janse van Vuuren.
Vir 'n jaar lank moes ons met hierdie "Yamaha-affêretjie", wat ons sedert gemeentestigting in die saal van Sunridge Primêre Skool gebruik het, klaarkom. Mev H A Dippenaar was ons eerste orreliste. Mev M M W Veldtman het haar opgevolg op 1 Junie 1974. Nadat mevrou Veldtman in 1979 vertrek het is meneer Niel Pauw aangestel as orrelis.
Gedurende Februarie 1974 het die kerkraad besluit om 'n pyporrel van die Neo-Barok tipe te te bekom. Ongelukkig was die orrel nie klaar gebou met die ingebruikneming van ons gebouekompleks in September 1975 nie. Die orrel is die 8ste Augustus 1976 in gebruik geneem. Dr Henk Temmingh (musiekdosent aan die destydse UPE, nou NMMU) het die orrel vir hierdie geleentheid bespeel.
Van die ouer garde van hierdie woonbuurt vertel dat krippe en waterbakke nog in Asterlaan gestaan het toe die ontwikkelaars Sunridgepark begin uitlê het.
Eerste dominee van die gemeente:

Ds Jan en mev Judy Viljoen: 15 April 1973 - 24 April 1994

Ds R P en mev Elma Black: Julie 1980 - Februarie 1984Ds J F en mev Louise Gouws : September 1984 - Julie 1988Ds Ferdi en mev Ronel Gouws: 2 Oktober 1988 - 30 Maart 2002Dr Leon en mev Ruby Steenkamp : 1 Mei 1994.
Dr Steenkamp het 31 Desember 2010 demissie ontvang.Ds Matie en mev Santjie van Niekerk het as Polisie Kapelaan in 2001 na Port Elizabeth gekom.
Ds Matie het demissie ontvang op 11 Maart 2007 wat inwerking getree het 31 Maart 2007.
Ds Matie van Niekerk is 25 Julie 2017 oorlede.
Huldeblyke: 'n Spesiale dienaar van God   &   Die Reisende Prediker - Matie van Niekerk
Matie was 'n maatjie wat gemis sal word  &   Matie wie hy werklik was


Ds Veneto en mev Francisca Keyter : 22 Junie 2002
Ds Veneto Keyter het 8 Mei 2014 demissie ontvang.Gedurende Oktober 2001 is die Muur van Herinnering ingehuldig.


Ons het die volgende kanselklede:
Die Oorwinnaarskleed wat meestal gebruik word, maar tydens spesiale geleenthede word die Nagmaalkleed, Kleed van die Adventtyd, Pinksterkleed en Kleed vir die Lydenstyd gebruik.
Hierdie klede is ontwerp deur Heila van der Merwe en die kunsnaaldwerk is deur Stienie Knoesen, Matty Knoetze, Arina Kriel en Ita le Roux gedoen.
Hierdie klede is gedurende Mei 1995 voltooi.


Lynette het 1 Oktober 1980 in die kerkkantoor begin.
Daardie dae het hulle nog van tikmasjiene, wasvelle en afrolmasjiene gebruik gemaak.
Die kerkraad het in 1992 besluit om van moderne tegnologie gebruik te maak.
Oom Chris Wilke het Lynette rekenaargeletterd gemaak.
Later het Tersia de Jager die kantoor met haar gedeel.
Sy't ook saam met Ds Di Richard Black, Gawie Gouws, Ferdie Gouws, Dr Leon Steenkamp asook Ds Veneto Keyter gewerk.
Lynette het 31 Desember 2010 afgetree.

Ds MG en mev Roenel van Rooyen: 1 Februarie 2013

Dr Deon en mev Liesel Els: 8 Februarie 2016 - 30 Maart 2021


Ds Toit en mev Odette Wessels: 15 Augustus 2021Goue gedagte: Dit is altyd moontlik om dankbaar te wees vir wat ons ontvang, eerder as om te kla oor wat ons nie het nie. Een van die twee word 'n lewensgewoonte. Albert Einstein

† Na Bo †


© 2009-2024 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.