Waar lees ons van ..... in die Bybel?

Ons kinders weet nie altyd watter storie waar in die Bybel voorkom nie, dus is hier 'n verwysingslysie vir hulle saamgestel.


Daniël oor sy geloof in 'n leeukuil gegooi
Daniël 6
Dawid en Goliat
1 Samuel 17
Die dogter van Jaïrus
Lukas 8:40-56
Die doop van Jesus
Matteus 3:13-17
Die gawes van die Gees
1 Korintiërs 12:1-11
Die geboorte van Jesus Christus
Matteus 1:18-25
Die gelykenis van die ryk dwaas
Lukas 12:13-21
Die gelykenis van die saaier
Matteus 13:1-9; 18-23
Die gelykenis van die verlore muntstuk
Lukas 15:8-10
Die gelykenis van die verlore skaap
Lukas 15:1-7
Die gelykenis van die verlore seun
Lukas 15:11-32
Die genesing van 'n melaatse
Matteus 8:1-4
Die groot opdrag
Matteus 28:16-20
Die grootste gebod
Matteus 22:34-40
Die Hemelvaart
Handelinge 1:1-11
Die Herderspsalm
Psalm 23
Die Kruisiging
Matteus 27:32-54
Die liefde
1 Korintiërs 13
Die Onse Vader
Matteus 6:5-15 & Lukas 11:1-13
Die Opstanding
Matteus 28:1-10
Die opwekking van Lasarus
Johannes 11:1-44
Die Nagmaal
Matteus 26:17-30
Die Paasfees
Eksodus 12
Die skepping en sonde
Genesis 1-3
Die tien gebooie
Eksodus 20:1-17 & Deuteronomium 5:6-21
Die toring van Babel
Genesis 11:1-9
Die verlamde man
Matteus 9:1-8
Die vrug van die Gees
Galasiërs 5:22
Jesus en die kindertjies
Lukas 18:15-17
Jesus genees tien melaatse mans
Lukas 17:11-19
Jesus het opgestaan
Lukas 24:1-12
Jesus loop op die see
Johannes 6:16-21
Jesus maak die storm stil
Matteus 8:23-27
Jesus word begrawe
Lukas 23:50-56
Jesus word gekruisig
Lukas 23:26-43
Vyf brode en twee vissies
Matteus 14:13-21


Daar is 66 Boeke en twee hoof afdelings in ons Bybel.
Die Ou Testament- Bestaande uit 39 Boeke. Verdeel in 5 onderafdelings

1. Die vyf boeke van Moses - Genesis tot Deuteronomium
2. Die twaalf historiese boeke - Josua tot Ester
3. Die vyf digters boeke - Job tot Salomo
4. Die vyf boeke van die groot profete - Jesaja tot Daniel
5. Die twaalf boeke van die klein profete - Hosea tot Maleagi

Die vyf boeke van Moses:
Genesis - 50 Hoofstukke
Exodus - 40 Hoofstukke
Levitikus - 27 Hoofstukke
Numeri - 36 Hoofstukke
Deuteronomium - 34 Hootstukke

Die twaalf historiese boeke:
Josua - 24 Hoofstukke
Rigters - 21 Hoofstukke
Rut - 4 Hoofstukke
1 Samuel - 31 Hoofstukke
2 Samuel - 24 Hoofstukke
1 Konings - 22 Hoofstukke
2 Konings - 25 Hoofstukke
1 Kronieke - 29 Hoofstukke
2 Kronieke - 36 Hoofstukke
Esra - 10 Hoofstukke
Nehemia - 13 Hoofstukke
Ester - 10 Hoofstukke

Die vyf digters boeke:
Job - 42 Hoofstukke
Psalms - 150 Hoofstukke
Spreuke van salomo - 31 Hoofstukke
Prediker - 12 Hoofstukke
Hooglied van Salomo - 8 Hoofstukke

Die vyf boeke van die groot profete:
Jesaja - 66 Hoofstukke
Jeremia - 52 Hoofstukke
Klaagliedere van Jeremia - 5 Hoofstukke
Esegiel - 48 Hoofstukke
Daniel - 12 Hoofstukke

Die twaalf boeke van die klein profete:
Hosea - 14 Hoofstukke
Joel - 3 Hoofstukke
Amos - 9 Hoofstukke
Obadja - 1 Hoofstuk
Jona - 4 Hoofstukke
Miga - 7 Hoofstukke
Nahum - 3 Hoofstukke
Habakuk - 3 Hoofstukke
Sefanja - 3 Hoofstukke
Haggai - 2 Hoofstukke
Sagaria - 14 Hoofstukke
Maleagi - 4 Hoofstukke
Die Nuwe Testament - Bestaande uit 27 Boeke. Verdeel in 5 onderafdelings.

1. Die vier Evangelies - Mattheus tot Johannes
2. Die Christen Kerk, historiese Boek - Die Handelinge
3. Die veertien sendbriewe van Paulus - Romeine tot Hebreers
4. Die sewe algemene sendbriewe - Jakobus tot Judas
5. Die profetiese boek - Die Openbaring

Die vier Evangelies:
Mattheus - 28 Hoofstukke
Markus - 16 Hoofstukke
Lukas - 16 Hoofstukke
Johannes - 21 Hoofstukke

Die Christen Kerk historiese boek:
Handelinge - 28 Hoofstukke

Die veertien sendbriewe van Paulus:
Romeine - 16 Hoofstukke
1 Korintiërs - 16 Hoofstukke
2 Korintiërs - 13 Hoofstukke
Galasiers - 16 Hoofstukke
Efesiers - 6 Hoofstukke
Filippense - 4 Hoofstukke
Kolossense - 4 Hoofstukke
1 Tessalonisense - 5 Hoofstukke
2 Tessalonisense - 3 Hoofstukke
1 Timoteus - 6 Hoofstukke
2 Timoteus - 4 Hoofstukke
Titus - 3 Hoofstukke
Filemon - 1 Hoofstuk
Hebreërs - 13 Hoofstukke

Die sewe algemene sendbriewe:
Jakobus - 5 Hoofstukke
1 Petrus - 5 Hoofstukke
2 Petrus - 3 Hoofstukke
1 Johannes - 5 Hoofstukke
2 Johannes - 1 Hoofstuk
3 Johannes - 1 Hoofstuk
Judas - 1 Hoofstuk

Die profetiese boek:
Openbaring - 22 Hoofstukke
66 Boeke
1 189 Hoofstukke
929 Hoofstukke in die Ou Testament en 260 hoofstukke in die Nuwe Testament
31,214 versies, 773,746 woorde en dan 3,566,480 letters.

Die langste versie - Ester 8 : 9
Die kortste versie - Johannes 11 : 35
Die middelste boek - Miga.
Die middelste versie - Psalm 118 : 8
Die kortste hoofstuk - Psalm 117
Die langste hoofstuk - Psalm 119
Die kortste boek - 2de sendbrief van Johannes.
Die langste boek - Psalms


† Na Bo †
© 2009-2024 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.